137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Jozef Bokšay (1891 - 1975). Autorský rekord!

Top dražba 137. večernej aukcie - Jozef Bokšay (1891 - 1975). Autorský rekord!

(15) JOZEF BOKŠAY (1891 - 1975): Park v Užhodorode I. 1927. Olej na plátne. 90 x 64 cm. Značené vpravo dole "J. Bokšay 1927 Užhorod". Konečná cena: 10 300 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Slovensku.

 

„PARK V UŽHORODE I.“

je dielom Jozefa Bokšaya, pochádzajúcim z vrcholu jeho tvorby. Pochádzajú  od autora, ktorého obchodné renomé neustále stúpa. Bokšay bol najvýznamnejší predstaviteľ druhej generácie maliarov tzv. zakarpatského výtvarného okruhu. Popri Andrejovi Dobošovi patril k tým maliarom, ktorí vyšli z užhorodskej výtvarnej školy založenej významným dedičom košickej moderny Vojtechom Erdélyim (1891-1951), ktorého pokračovateľom bol práve Jozef Bokšay. Kým staršia generácia miestnych maliarov chápala činnosť združenia ako záležitosť čisto regionálnu, mladší umelci na čele s Erdélyim, Bokšayom, Erdélyim a Grabowským sa snažili presadiť ideu formovanie takého smeru, ktorý by napomáhal duchovnému obrodenia kraja a jeho ľudu v demokratickej ČSR. ".... všetko, čo sme okolo seba videli a čomu sme sa naučili - spomínal Bokšay - nás viedlo k tomu, aby sme sa nestarali len o svoje osobné umelecké dielo a jeho úspech, ale aj o zajtrajšok umení. Aby sme sa usilovali o vytvorenie takej umeleckej školy, ktorá by dokázala nielen strážiť ustálenej tradície, ale pokračovať zároveň v rozvoji toho, čoho naše umenie dosiahlo a dosiahne. Zdalo sa to byť tým nutnejšie, že koncom 19. a začiatkom 20. storočia prebiehal v umení mnohé krajín proces vytvárania a upevňovania národných umeleckých škôl, ktoré sa postavili proti salónnemu oficiálnemu umeniu... ". Roku 1927 zakladá Bokšay s Erdélyim „Verejnú školu kreslenia“. Bokšay ako výrazný tvorca epických impresionistických krajiniek mal na starosti profesionálnu prípravu študentov, Erdélyi ich zoznamoval s európskymi umeleckými prúdmi 20. storočia a učil ich individuálnemu prístupu k umeleckým úlohám. Náročnosť, spojená s toleranciu, slávila úspechy: prakticky každý z absolventov tejto školy (Kocka, Šoltés, Borecký, Kontratovič, Doboš ... ) sa stal výraznou osobnosťou Podkarpatskej maliarskej školy. 1931 bol napokon založený Spolok výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi. O jeho činnosť prejavil záujem aj českolsovenský štát. Od maliarov sa kupovali zo štátnych prostriedkov obrazy, umelci dostávali štipendiá na študijné cesty. Zvlášť Užhorodský školský referát po vedením L.Kaigla skúpil mnoho obrazov, ktorý sa mali stať základom budúcej Podkarpatskej galérie.