137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

137. večerná aukcia

Aktuality

Top dražba 137. večernej aukcie - Vojtech Erdélyi (1891 - 1955). Autorský rekord!

Top dražba 137. večernej aukcie - Vojtech Erdélyi (1891 - 1955). Autorský rekord!

(29) VOJTECH (BÉLA) ERDÉLYI (1891 - 1955): Horská krajina. Okolo 1930. Olej na plátne. 84, 5 x 69 cm. Značené vpravo dole "Erdélyi". Konečná cena: 18 500 €.

PROVENIENCIA

Súkromná zbierka na Ukrajine. K dielu je priložené znalecké dobrozdanie, vystavené Zakarpatským oblastným múzeom Jozefa Bokšaya (č. 148, 19. 9. 2014).

„Horská krajina“

je galerijným dielom Vojtecha Erdélyiho. Obraz dokladá duchovný pohyb, ktorý predznačil vývin poslednej generácie nášho secesného expresionizmu - od sentimentality sociálnej témy, cez jej nadľahčenie významovým odstupom až k celkom všeobecnej, zmyslovej obrazovej znakovosti. Jeho maliarstvo, podobne ako umenie Harmosa, bratov Tichých, Kováriho, Prohászku a niektorých ďalších, regionálnou uzavretosťou maďarskej menšiny sputnaných maliarov je však zároveň aj dôkazom, že táto na prvý pohľad zväzujúca skutočnosť nemusela znamenať umeleckú stagnáciu. Obmedzenosť kultúrneho obzoru týchto maliarov podmienila nepochybný eklektický charakter ich maliarskych výkonov. Zúžený, často celkom zmätený priezor inšpirácií však zvláštnym spôsobom zvyšoval intezitu ich neopakovateľného, originálneho pochopenia. To sa pravda dá tvrdiť len o niekoľkých výrazných osobnostiach. Treba pripomenúť najmä priamych pokračovateľov umenia košickej moderny Oraveca a Collinásyho. A predovštkým Erdélyiho. Maliar z Podkarpatskej Rusi je dnes už našou umeleckou históriou v podstate zabudnutým výtvarným zjavom. Dobová kritika však kládla jeho maliarstvo druhej polovice dvadsiatych rokov na roveň Jasuschovi, priznávala mu výnimočné miesto v rozmeroch maliarskej moderny Slovenska: "... jeho maľba presahuje hranice Slovenska, jeho kultúra, jemná výtvarná malebnosť má pôvod v Paríži... (Erdélyiho) absolútne vycibrená maľba hľadá metafyzický obsah. Cez farbu a formu vyjadruje svoje pocity. Tieto pocity sú natoľko abstrahované, že sa ...blýskajú na obraze cez jemnosti maľby ako dych....". Pátos Erdélyiho trudnomyseľného, s najväčšími témami sa pasujúceho symbolizmu (20. storočie, okolo 1930; Fázy lásky, okolo 1930) však veľmi skoro utíchol v menej exkluzívnom, expresívne štylizovanom krajinárstve, či v sentimentálne poňatom sociálnom umení (Nezamestnaní, 1930).