148. aukcia výtvarných diel

10. December 2019, 18:00

Priestory SOGY, Panská 4, 811 01 Bratislava

148. aukcia výtvarných diel

Obchodné podmienky On-line aukcie

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s. r.o.
Panská 4
811 01 Bratislava
IČO: 35 724 625
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 15279/B
zastúpená Gabrielom Hercegom, konateľom
soga@soga.sk
(ďalej len prevádzkovateľ)

I. Základné ustanovenia

 1. Online.soga.sk je internetový aukčný server, ktorý slúži k párovaniu ponuky a dopytu užívateľov serveru za účelom nákupu alebo predaja diel výtvarných umení a starožitností za podmienok a pravidiel určených prevádzkovateľom serveru na verejnej počítačovej sieti na adrese www.soga.sk (online.soga.sk).

 2. Užívateľ serveru prevádzkovateľa môže byť zadávateľom i dražiteľom. Zadávateľom je ten, ktorý ponúka výtvarné dielo (diela) do aukcie. Dražiteľom je každý, kto prihadzuje cenu v práve prebiehajúcej aukcii.

 

II. Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľ nie je majiteľom dražených diel. V tomto zmysle nenesie zodpovednosť za ponúkané výtvarné diela a umelecké predmety (starožitnosti).

 2. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad kvalitou, zdrojom, legálnosťou, správnosťou popisu ponúkaných diel. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti výslovne prehlasuje, že všetky činnosti, ktoré sa zaviazal vykonávať, vykonáva len za základe údajov a fotodokumentácie dodaných mu zadávateľom.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť vyvolávaciu cenu každého ponúkaného diela s tým, že dáva do súladu rovnako cenové predstavy zadávateľa, ako aj zretele obchodnej etiky (cenové precedensy).

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť dielo do aukcie, respektíve okamžite vyradiť dielo z už prebiehajúcej aukcie, alebo stornovať jeho predaj po skončení aukcie v prípade, ak by predaj ponúkaného diela bol v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, primárnymi výtvarnými a umeleckými kvalitami, alebo v prípade že popis diela nezodpovedá v rozhodujúcich údajoch jeho skutočnej povahe, umelecko-historických a výtvarným kvalitám.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť dielo do aukcie, pokiaľ jeho fotografia dodaná zadávateľom nezodpovedá príslušným štandardom kvality a stanoveným technickým parametrom.

 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo korekcie popisu diela z ponuky zadávateľa a to aj priebehu aukcie, pokiaľ vec ešte nie je dražená.

 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť časové obdobie, počas ktorého bude dielo zadané zadávateľom ponúkané v online aukcii.

 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť dražené dielo k obhliadke v priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA každému oprávnenému záujemcovi (dražiteľovi), najneskôr do 10 dní od prvého pridania k vyvolávacej cene.

 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť predané dielo zadávateľovi najneskôr do 30 dní od vyplatenia diela vydražiteľom, spôsobom a formou, ktorú určí zadávateľ (výplata v hotovosti z pokladne, alebo prevod na osobný účet zadávateľa).

 10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať predané dielo na adresu vydražiteľa, ak o to požiada. Dielo bude zaslané riadne zabalené na dobierku na náklady vydražiteľa s tým, že neručí za prípadné poškodenia, či stratu diela zapríčinené poštovou službou.

 

III. Dražiteľ

 1. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie dražiteľa na serveri www.soga.sk (online.soga.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.

 2. Dražiteľ sa zaväzuje riadiť pravidlami dražobného poriadku pre online aukciu, aktuálne zverejnených na serveri www.soga.sk (www.soga.sk/online-aukcie/soga/obsah/drazobny-poriadok-on-line-aukcie). Zároveň berie na vedomie, že v prípade ich nedodržania, budú jeho podania v online aukcie prevádzkovateľom bezodkladne zablokované.

 3. Dražiteľ prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Vydražiteľovi je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 15% + príslušné DPH. Provízia zahŕňa aj príslušné poplatky autorskej organizácii LITA, vyplývajúce z predaja diel.

 4. Dražiteľom môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

 5. Vydražiteľ sa zaväzuje uhradiť a prevziať vydražené dielo (diela) najneskôr do 10 dní od skončenia dražby.

 

IV. Zadávateľ

 1. Zadávateľ čestne prehlasuje, že diela ktoré ponúkol za účelom obstarania predaja prostredníctvom internetovej aukcie (sú) v jeho vlastníctve, nadobudol ho (ich) riadnym spôsobom a má výlučné právo s ním (s nimi) disponovať.

 2. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie zadávateľa na serveri www.soga.sk (online.soga.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.

 3. Zadávateľ čestne prehlasuje, že nemá vedomosť o skutočnostiach spochybňujúcich alebo vylučujúcich autorskú pravosť a umelecko-historickú autenticitu predmetu (predmetov) zmluvy v zmysle ním dodaného odborného popisu. Zadávateľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade ak by znalecké expertízy vykonané po fyzickom posúdení diela prevádzkovateľom preukázali, že dielo možno objektívne klasifikovať ako falzifikát a musí byť z týchto dôvodov stiahnuté z internetovej aukcie (vo finančnom vyjadrení 22% z dohodnutej vyvolávacej ceny). V prípade, že by sa tieto skutočnosti potvrdili až po predaji predmetného diela, zaväzuje sa zadávateľ uhradiť obstarávateľovi 22% z konečnej ceny diel.

 4. Zadávateľ sa zaväzuje doručiť ním zadané dielo do internetovej aukcie na adresu Aukčnej spoločnosti SOGA na výzvu prevádzkovateľa, najneskôr do 5 dní od prvého podania k jeho vyvolávacej cene.

 5. Zadávateľ sa zaväzuje odovzdať obstarávateľovi z konečnej ceny predmetu (ov) plnenia províziu, ako poplatok za sprostredkovanie predaja, ktorá sa stanoví súčtom 20% z konečnej ceny predmetu (predmetov) + príslušné DPH (20% z tejto provízie).

 6. Zadávateľ potvrdením týchto zmluvných pravidiel berie na seba ručiteľský záväzok k náhrade škody, ktorá bude prípadne uplatňovaná voči prevádzkovateľovi a ktorá by mala pôvod v nesprávnom, nepravdivom či neúplnom poskytnutí informácií týkajúcich sa výtvarného diela (diel), ktoré ponúkol do aukčného predaja. V tejto súvislosti sa výslovne zaväzuje k vráteniu jemu vyplatených finančných prostriedkov v prípade dodatočného stornovaniu predaja diela (diel) zo stany prevádzkovateľa.

 7. V prípade, že zadávateľ vypovie svoju ponuku jednostranne, ešte pred predložením predmetu (ov) plnenia do internetovej aukcie resp. pred uplynutím lehoty vyplatenia ceny predmetov plnenia, sa zadávateľ zaväzuje odovzdať obstarávateľovi 22 % dohodnutej vyvolávacej ceny predmetu (ov) plnenia, ako úhradu vložených nákladov na odbornú prípravu predmetu (ov) plnenia na predloženie do aukcie a ušlého zisku.

 8. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie zadávateľa na serveri www.soga.sk (online.soga.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.

 

V. Záverečné ustanovenia

 1. Aukčná spoločnosť SOGA ako prevádzkovateľ serveru www.soga.sk (online.soga.sk) si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky, pričom za zmenené sú obchodné podmienky považované v akamžiku ich umiestnenia na verejnej počítačovej sieti na adrese www. Soga.sk (online.soga.sk). Pokial v lehote 30 dní od umiestnenia týchto zmenených Obchodných podmienok, užívateľ (zadávateľ alebo dražiteľ) zmluvu nevypovie, má sa za to, že zo zmenou Obchodných podmienok súhlasí.

 2. Potvrdením týchto obchodných podmienok užívateľ serveru www.soga.sk (online.soga.sk) prehlasuje, že všetky ustanovenia a podmienky užívania serveru boli dohodnuté slobodne, vážne a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Online aukcia

Pre vstup do Online aukcie Aukčnej spoločnosti SOGA musíte byť prihlásený.

Zadajte prosím Vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte prosím registračný formulár.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť