Dražobný poriadok

Aukčnej spoločnosti spoločnosť SOGA spol. s r.o. vydaný v súlade so zákonom č. 527/2002  Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „dražobný poriadok“)

I. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o., so sídlom Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO 35 724 625, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 15279/B (ďalej len „aukčná spoločnosť“) usporadúva na základe návrhu vlastníkov umeleckých diel ich verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“), ktorá sa uskutočňuje väčšinou na adrese sídla aukčnej spoločnosti.

II. Dražené diela

Označenie a popis dražených diel, vrátane uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacej ceny), sa nachádza v aukčnom katalógu , ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dražobný poriadok. Diela budú dražené v poradí uvedenom v tomto katalógu.

III. Účastníci aukcie

 1. Účastníkom aukcie je osoba prítomná na aukcii, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002  Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „dražiteľ“).
 2. Dražiteľom nemôže byť vlastník draženého diela.
 3. Aukčná spoločnosť je oprávnená zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla či pred vstupom do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť, t. j. občianskeho preukazu či platného cestovného pasu. O overení totožnosti majiteľa dražobného čísla sa vystavuje Prehlásenie majiteľa dražobného čísla, v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle dražobného poriadku.

IV. Aukcia

 1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je podmienený iba kapacitou miestnosti, v ktorej sa aukcia uskutočňuje. Do tejto miestnosti nebudú vpustené osoby pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, či porušujúce pravidlá slušného správania (so znečisteným alebo inak nedôstojným odevom alebo správaním, ktoré by mohlo obťažovať účastníkov aukcie apod.). Aukčná spoločnosť má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov či na dražbu akejkoľvek osobe.
 2. Organizátor aukcie umožní, najmenej štyri dni pred konaním aukcie, prehliadku vecí zaradených do aukcie na mieste uvedenom v dražobnom katalógu.
 3. Počas trvania výstavy a aukcie je v priestoroch, v ktorých sa konajú  neprípustné predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek diela, resp. iné veci medzi návštevníkmi a vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k obchodovaniu alebo propagovaniu takejto činností. Rovnako je neprípustné bez súhlasu aukčnej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom zhotovovať obrazové, resp. obrazovo-zvukové záznamy vystavených alebo dražených vecí. Počas trvania výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia aukčnej spoločnosti uskutočnené najmä na ochranu vystavených alebo dražených vecí.

V. Priebeh aukcie a navyšovanie

 1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je podmienený iba kapacitou miestnosti, v ktorej sa aukcia uskutočňuje. Ktorýkoľvek účastník dražby je oprávnený požiadať o dražobné číslo. Osoba, ktorá nemá dražobné číslo, nemôže dražiť.
 2. Aukcia sa otvára vyvolaním draženého diela s uvedením najmä jeho poradového čísla v aukčnom katalógu, mena autora, názvu diela, najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.
 3. Po vyvolaní draženého diela môžu účastníci dražby uskutočňovať navýšenie vyvolávacej ceny o najnižšie prihodenie. Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne svoje dražobné číslo. Aukcia sa koná bez prestávok, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania.
 4. Osoba, ktorá vedie aukciu (licitátor) pripočítava prihodenia k poslednému najvyššiemu podaniu. Výšku najnižšieho prihodenia si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci (pri cene draženého predmetu):
  od 500 € do 2 000 € o 100 €
  od 2 000 € do 10 000 € o 200 €
  od 10 000 € do 20 000 € o 500 €
  od 20 000 € do 30 000 €  o 1 000 €
  od 30 000 € do 50 000 € o 2 000 €
  od 50 000 € do 100 000 € o 3 000 €
  od 100 000 € do 200 000 € o 5 000 €
  nad 200 000 € o 10 000 €
 5. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny najnižšieho prihodenia.

VI. Kombinovaná dražba (online + live)

Aukčná spoločnosť sa môže rozhodnúť usporiadať aukciu v kombinácii formátu „online“ a „live“ – teda v elektronickej a v na ňu nadväzujúcej živej forme. V takom prípade sa postupuje v nasledovných krokoch:

 1. Aukčný dom zverejní ponuku (aukčný katalóg) v elektronickej podobe v sekcii online aukcie na svojej vebovskej stránke v predstihu pred dátumom konania živej aukcie
 2. Diela sú v stanovenom termíne sprístupnené na vyššie uvedenej platforme s možnosťou dražiť do presne stanoveného termínu, kedy sa online dražba ukončí podľa platného poriadku pre online aukcie
 3. Dražby uskutočnené v online časti aukcie sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za konečné ceny diel
 4. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako vyvolávacia pre živú časť aukcie
 5. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online časti aukcie, a je predložené na živej časti aukcie a nie je o neho v sále záujem, vydražiteľom diela sa stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.
 6. Kombinovaná aukcia je ukončená v živej časti pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky

VII. Vydražiteľ

 1. Pokiaľ po druhom vyzvaní licitátora nikto z dražiteľov neprihodí, oznámi licitátor ešte raz cenu dosiahnutú posledným prihodením (dražobnú cenu) a udelí príklep dražiteľovi, ktorý uskutočnil posledné prihodenie.  Dražiteľ, ktorému bol udelený príklep sa stáva vydražiteľom veci. Svojím podaním je dražiteľ viazaný.
 2. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.
 3. Vlastnícke právo k vydraženej veci a právo na jej prevzatie vzniká vydražiteľovi až po zaplatení dražobnej ceny podľa článku IX. v plnom rozsahu.

VIII. Dražobná cena a spôsob platby

 1. Najvyššie podanie na základe ktorého bol dražiteľovi udelený príklep licitátora sa stáva pre vydražiteľa kúpnou cenou draženého diela. O jej zaplatení vydá aukčná spoločnosť vydražiteľovi písomné potvrdenie.
 2. Provízia aukčnej spoločnosti predstavuje 15% dražobnej ceny bez dane z pridanej hodnoty a účtuje sa na ťarchu vydražiteľa. Aukčná provízia sa zaokrúhľuje na celých 10,- EUR nahor. Potvrdenie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej zmluvy.
 3. Pokiaľ dražiteľ vydražil na aukcii organizovanej aukčnou spoločnosťou v predchádzajúcom kalendárnom roku diela za viac ako 65 000,- EUR, alebo na predchádzajúcej aukcii organizovanej aukčnou spoločnosťou vydražil dielo(a) za viac ako 17 000,- EUR, znižuje  sa mu aukčná provízia na 10% dražobnej ceny bez  DPH. Zníženie aukčnej provízie pre  VIP dražiteľa je účinné od aukcie nasledujúcej po aukcii, na ktorej dražiteľ splnil podmienky pre zníženie aukčnej provízie a platí jeden rok.
 4. Celková cena, ktorá má byť zaplatená vydražiteľom zahŕňa teda kúpnu cenu draženého diela (najvyššie podanie), províziu aukčnej spoločnosti a daň z pridanej hodnoty zo sumy provízie (ďalej aj len „dražobná cena“).
 5. Vydražiteľ je povinný uhradiť dražobnú cenu ihneď po skončení aukcie, najneskôr však do 14 dní odo dňa skončenia aukcie.
 6. Ak vydražiteľ v lehote podľa článku IX bod. 5 nezaplatí dražobnú cenu, je aukčná spoločnosť oprávnená uplatniť si voči vydražiteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny draženého diela (t.j. zo sumy najvyššieho podania na základe, ktorého bol vydražiteľovi udelený príklep). Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo aukčnej spoločnosti na náhradu škody, pozostávajúcej najmä z ušlého  zisku a aukčnej provízie.
 7. Po zaplatení dražobnej ceny vydá aukčná spoločnosť vydražiteľovi písomné potvrdenie o zaplatení dražobnej ceny vo forme daňového dokladu (pokladničného dokladu) a vydražené dielo. Na žiadosť dražiteľa je možné ponechať vydraženú vec na dobu 14 kalendárnych dní od zaplatenia dražobnej ceny bezodplatne na mieste určenom aukčnou spoločnosťou.
 8. Aukčná spoločnosť vydá dražiteľovi osobitné písomné potvrdenie o nadobudnutí diela v aukcii. Toto potvrdenie obsahuje číslo diela, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo vydražilo, stručný popis diela, počet kusov (ak ide o súbor), kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku a podpis oprávneného pracovníka.

 

 

IX. Účasť na aukcii na základe plnej moci

 1. Dražiteľ môže dražiť ktorékoľvek dielo aj na základe písomne udelenej plnej moci splnomocnencovi.
 2. Splnomocnencom môže byť aukčná spoločnosť alebo iná osoba zvolená splnomocniteľom.
 3. Dohoda s aukčnou spoločnosťou o účasti na aukcii prostredníctvom splnomocnenca, ktorým je aukčná spoločnosť musí  byť uzatvorená najneskôr 24 hodín pred konaním aukcie.
 4. Podpis dražiteľa na plnej moci musí byť úradne overený iba ak splnomocnencom je osoba iná ako aukčná spoločnosť.
 5. Obsahom plnej moci je najmä dátum aukcie, určenie diela, ktoré má splnomocnenec za neho dražiť, najmä uvedením názvu, autora, poradového čísla diela podľa aukčného katalógu  a určenie limitu, po ktorý má splnomocnenec prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.
 6. Účasť na aukcii na základe plnej moci udelenej aukčnej spoločnosti je podmienená zložením zálohy. Zálohu vo výške 20 % vyvolávacej ceny každého diela, ktoré má byť pre dražiteľa dražené musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci, ak je splnomocnencom aukčná spoločnosť.
 7. Ak vydražiteľ  v celom rozsahu neuhradí dražobnú cenu podľa článku IX do 14 kalendárnych dní od skončenia aukcie, zálohu je oprávnená aukčná spoločnosť jednostranne započítať na úhradu nárokov uvedených v článku IX ods. 6 dražobného poriadku.Ak je splnomocnencom aukčná spoločnosť je vylúčené podmieňovanie zastupovania v aukcii jedného diela úspechom či neúspechom pri aukcii iného, ani diela určovať alternatívne. Aukčná spoločnosť zachováva mlčanlivosť o prijatej plnej moci aj po aukcii.
 8. Ak je splnomocnencom aukčná spoločnosť, zastupuje splnomocniteľa s odbornou starostlivosťou, najmä urobí za neho vždy len jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov prítomných na aukcii osobne. Ak dosiahne najvyššia ponuka dražiteľov na aukcii osobne prítomných výšku limitu určeného plnou mocou, má prednosť ponuka dražiteľa osobne prítomného, v opačnom prípade bude vec priklepnutá zastupovanej osobe, a to za cenu o jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii. Ak sa stretnú dvaja zastúpení a najvyššia ponuka nedosiahne limit žiadneho z nich, bude vec priklepnutá zastupovanému, ktorý určil vyšší limit, za cenu o jedno navýšenie vyššiu, než bol nižší limit. Ak sa stretnú dvaja zastupovaní so zhodným limitom, bude vec priklepnutá za cenu o jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii tomu z nich, koho plnú moc obdržala aukčná spoločnosť skôr. Pokiaľ by obe plné moci došli v rovnaký deň, postupuje sa podľa abecedného poriadku.

 

X. Účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia

 1. Dražiteľ sa môže zúčastniť na aukcii telefonickým pripojením do aukčnej siene na základe písomnej dohody s aukčnou spoločnosťou. V obojstranne podpísanej dohode sú uvedené najmä identifikačné údaje dražiteľa, dražené dielo, telefónne číslo dražiteľa, prípadne limit po ktorý má aukčná spoločnosť  prihadzovať ak dôjde k neúspešnému telefonickému pripojeniu. Dohodu o telefonickej dražbe možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred konaním dražby.
 2. V prípade neúspechu telefonického pripojenia je aukčná spoločnosť  oprávnená dražiteľom určené dielo dražiť v jeho zastúpení až do navýšenia zodpovedajúceho maximálne 20 % vyvolávacej ceny, resp. do limitu explicitne určenom dražiteľom v Dohode o telefonickej dražbe.
 3. Účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia je podmienená zložením zálohy. Zálohu vo výške 20 % vyvolávacej ceny diela musí dražiteľ zložiť pri podpise zmluvy o telefonickom pripojení. Ak sa vydražiteľ oneskorí s úplným uhradením dražobnej ceny za takto vydražené dielo o viac než 14 kalendárnych dní odo dňa skončenia aukcie, zálohu je oprávnená aukčná spoločnosť jednostranne započítať na úhradu nárokov uvedených v článku IX ods. 6 dražobného poriadku.
 4. Všetky náklady na súvisiace s telefonickým pripojením dražiteľa do aukčnej siene znáša aukčná spoločnosť.

 

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo doplniť aukčný katalóg o dodatok, ak sa po jeho uzávierke podarí získať ďalšie diela, ktoré môžu obohatiť ponuku dražby. Dodatok bude záujemcom k dispozícii v priebehu predaukčnej výstavy dražených diel.
 2. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho zvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. Vyobrazenie a popis diela uvedeného v katalógu má len informatívny charakter a údaje v aukčnom katalógu nemajú povahu znaleckých posudkov. Poškodenie diela bežným časovým znehodnotením sa v katalógu neuvádza.  S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani aukčná spoločnosť, jej zástupcovia alebo zamestnanci zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentičnosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
 3. Pokiaľ bezodkladne po zistení vydražiteľ predloží aukčnej spoločnosti  písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie o tom, že vydražená vec je falzifikát alebo vykazuje vady v texte či ilustrácii a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzala v dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, môže aukčná spoločnosť odstúpiť  od dražobného predaja tejto veci a vrátiť všetky čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať vrátenie peňazí, t. j. v prípade, keď: a) vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vráti; b) dielo je súčasťou súboru; c) predmetná vada je v katalógu uvedená;
 4. Vec je oprávnený reklamovať výlučne vydražiteľ, a to maximálne do výšky čiastky za túto vec vyplatenej.
 5. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny či odhadovanej vydražovacej ceny vyjadrujú iba názor aukčnej spoločnosti. Aukčná spoločnosť si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať s akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a aukčná spoločnosť, jej zástupcovia ani jej zamestnanci nenesú zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.
 6. Námietky proti konaniu aukcie, proti najvyššiemu podaniu, proti konaniu licitátora alebo iné námietky súvisiace s dražením vydraženého diela, musí dražiteľ uplatniť u aukčnej spoločnosti ihneď v sále. Na námietky uplatnené po ukončení aukcie alebo pri platení za vydražené dielo nie je aukčná spoločnosť povinná prihliadať. Na reklamácie diela draženého v aukcii aukčná spoločnosť neprihliada. Rozhodovanie o sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie je vo výlučnej kompetencii aukčnej spoločnosti.
 7. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými v čase jeho účinnosti. Vznik, zmena alebo zánik právnych vzťahov súvisiacich s aukciou a týmto dražobným poriadkom sa riadia slovenským právom.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.