Objednávka dražby

Objednávka telefonického pripojenia na aukciu firmy SOGA


1. Objednávateľ určí prostredníctvom katalógového čísla predmet, ktorý chce telefonicky dražiť.
2. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade neúspechu telefonického pripojenia je aukčná sieň oprávnená dražiť ním určené dielo maximálne do navýšenia o 20% z vyvolávacej ceny, resp. do sumy ním v tejto Objednávke určenej.
3. Objednávateľ uvedie telefónne číslo, na ktoré ho aukčná sieň pripojí v čase draženia ním určených položiek katalógu.
4. Objednávateľ zároveň akceptuje, že účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia je podmienená zložením zálohy. Zálohu vo výške 20% vyvolávacej ceny určeného diela musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci.
V prípade neúspešného draženia aukčný dom zálohu objednávateľovi obratom vráti.
5. Ak sa objednávateľ oneskorí s uhradením celkovej finančnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 kalendárnych dní, záloha prepadá v prospech aukčného domu ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

 

 

Splnomocnenie k zastupovaniu na aukcii firmy SOGA


1. Zastupovaný určí prostredníctvom katalógového čísla predmet, ktorý má byť za neho dražený.
2. Zastupovaný určí výšku ceny predmetu, do ktorej má byť dražený.
3. Zastupovaný akceptuje, že plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred jej konaním s tým, že účasť na aukcii na základe plnej moci je podmienená zložením zálohy.
Zálohu vo výške 20% vyvolávacej ceny diela musí zastupovaný zložiť pri podpise plnej moci.
Ak sa zastupovaný oneskorí s uhradením celkovej finančnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 kalendárnych dní, záloha prepadá v prospech aukčného domu ako protihodnotu nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.