Služby

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel a starožitností na živých aukciách

SOGA poriada ročne spravidla šesť živých aukcií - dve exkluzívne večerné aukcie a štyri sezónne aukcie výtvarného umenia (v letnom a zimnom termíne obohatené o ponuku starožitností).

Záväzný termínovník aukcií nájdete v aukčných katalógoch a na webovej stránke firmy (www.soga.sk). Uzávierka katológu každej aukcie je približne mesiac pred jej konaním.

Ponuka veľkých štvrťročných aukcií je obvykle členená do týchto kapitol - Krajinomaľba, portrét, zátišie a figurálny žáner slovenských umelcov 20. storočia; Hornouhorské maliarstvo 19. a začiatku 20. storočia; Maliarske, sochárske, kresliarske a grafické diela osobností moderny Slovenska; Maďarské maliarstvo, grafika a sochárstvo 19.-20. storočia; Európske maliarstvo a kresba 17.-19. storočia; Maliarstvo, grafika a sochárstvo svetovej výtvarnej moderny konca 19. a 20. storočia; České maliarstvo, sochárstvo, kresba a grafika 19.- 20. storočia; Slovenské maliarstvo, sochárstvo, grafika a kresba po roku 1945.

Do aukcií neprijímame všetko - prísne zvažujeme primeranosť umelecko-historických a výtvarných kvalít, ako aj predajnosti každého ponúkaného diela alebo starožitnosti.

Doporučujeme preto Vaše ponuky vopred konzultovať (prostredníctvom ich fotografií, osobne alebo mailom) s týmito zodpovednými pracovníkmi SOGY: Ján Abelovský (domáce a svetové maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika 19. a 20. storočia), Nina Gažovičová (dtto + súčasné slovenské umenie) a Július Barczi (staré európske umenie, maďarské umenie, starožitnosti).

Vaše dielo je zaradené do aukcie na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja. Jej predmetom je predovšetkým dohoda o vyvolávacej cene. Základnou podmienkou SOGY je pritom rešpektovanie cenových precedensov domáceho a zahraničného trhu a zberateľskej atraktivity predávaného diela s tým, že vyvolávacia cena by mala byť stanovená približne na 75% ceny doporučenej.

Provízia SOGY z konečnej ceny diela je 20% (plus 20% DPH z tejto provízie).

Okrem toho platí majiteľ 30,- EUR ako správny poplatok za odborné zhodnotenie, ocenenie, vystavenie a zverejnenie jeho diela v katalógu a na internete. Tento poplatok je účtovaný až po predaji diela, respektíve pri vrátení diela, ktoré nebolo predané na aukcii, alebo v poaukčnom predaji.

Bežné reštaurátorské ošetrenie, rámovanie a paspartovanie diela ide na náklady SOGY. Rovnako primárna expertíza diela (v spolupráci so Slovenskou národnou galériou) nie je spravidla majiteľovi spoplatňovaná.

Z predaja diela nevyplýva jeho majiteľovi daňová povinnosť.

V prípade, že dielo ostane na aukcii nevydražené, má SOGA právo ponúkať ho v mimoaukčnom predaji za vyvolávaciu cenu, a to počas 30 pracovných dní od konania aukcie.

 

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel a starožitností na on-line aukciách

Zmluvné podmienky predaja výtvarných diel, starožitností a umeleckých predmetov na on-line aukciách nie sú prakticky v ničom odlišné od živých aukcií SOGY (s jedinou výnimkou – neplatíte 30,- EUR správny poplatok). Azda len – kritériá pre prijímanie diel do aukcií sú oveľa menej prísne: postačí aspoň primárna výtvarná kvalita.

Okrem štandardného postupu (fyzické doručenie diel do SOGY a uzavretie písomnej zmluvy o sprostredkovaní ich predaja) môžete využiť aj priamy vstup do našej on-line aukcie z Vášho osobného počítača.

Jedinou podmienkou priameho vloženia Vášho diela na on-line portál SOGY je súhlas s Obchodnými podmienkami užívania serveru on-line.soga.sk, korektný popis ponúkanej veci a jej digitálna fotografia, zodpovedajúca požadovaným parametrom.

Provízia SOGY z konečnej ceny vydraženého diela je 20% (plus 20 % DPH z tejto provízie).

SOGA si vyhradzuje právo odsúhlasiť vyvolávaciu cenu diela priamo zadávaného do aukcie, nezaradiť dielo do aukcie, respektíve okamžite vyradiť dielo z už prebiehajúcej aukcie, alebo stornovať jeho predaj po skončení aukcie v prípade, ak by predaj ponúkaného diela bol v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, primárnymi výtvarnými a umeleckými kvalitami, alebo v prípade že popis diela nezodpovedá v rozhodujúcich údajoch jeho skutočnej povahe, umelecko-historickým a výtvarným kvalitám.

Doba trvania dražby diela na on-line aukcii sa stanovuje spravidla na 5 - 10 dní. Po prvom prihodení je majiteľ diela povinný obratom zabezpečiť jeho doručenie do SOGY na vlastné náklady.

Prípadné otázky adresujte na soga@soga.sk, alebo priamo na zodpovedného pracovníka SOGY Júliusa Barcziho (02/54435481, mobil: 0905 683 524)

 

Vyhotovovanie znaleckých posudkov a expertíz, poradenstvo

Znalecké posudky, expertízy a ocenenia diela prijímaných do aukcií SOGY sa od ich majteľov nevyžadujú. Sú však vítané, ako príloha predkladaných diel.

Všetko odborné poradenstvo, znalecké expertízy, reštaurátorské analýzy diel príjmaných do aukcií zabezpečuje SOGA a je pre majiteľov bezplatné.

V prípade, že majiteľ diela ho nechce predávať, ale chce mať meritórne určenú jeho umelecko-historickú a obchodnú hodnotu, môže SOGA sprostredkovať písomný znalecký posudok sesterskej spoločnosti Slovenského syndikátu znalcov umenia ARS LEGIS.

Znalecký posudok ARS LEGIS štandardne obsahuje zhodnotenie umelecko - historického významu autora diela, klasifikáciu posudzovaného diela v rámci celkovej tvorby jeho autora, domáce, prípadne aj zahraničné, cenové precedensy autora a ocenenie diela.

Súčasťou znaleckých posudkov ARS LEGIS je povinne aj reštaurátorská analýza diela (zameraná na dobovosť a autorskú autenticitu diela), spracovaná Reštaurátorskými ateliérmi Slovenskej národnej galérie. Z tohoto dôvodu je treba ponechať posudzované dielo v depozite SOGY minimálne 1 - 2 dni.

Znalecké posudky sa vystavujú predovšetkým za účelom overenia autorstva diela a stanovenia jeho primeranej finančnej protihodnoty. Posudky vyhotovujeme i v prípade poškodenia, odcudzenia alebo zničenia diela pre potreby poistného konania.

Znalečné za vystavenie znaleckého posudku jedného výtvarného diela je 150,- EUR (vátane reštaurátorskej expertízy diela). Môže byť ale navýšené v závislosti od náročnosti znaleckého úkonu.

Znalecké posudky sa vystavujú zásadne len za podmienky fyzickej obhliadky diela.

Prípadné otázky adresujte na soga@soga.sk, alebo priamo na zodpovedného pracovníka SOGY Júliusa Barcziho (02/54435481, mobil: 0905 683 524)

 

 

Služby VIP dražiteľom

Pokiaľ dražiteľ vydražil na aukcii SOGY v predchádzajúcom kalendárnom roku diela a umelecké predmety za viac ako 65 000,- EUR, alebo na prítomnej aukcii vydražil diela a umelecké predmety za viac ako 16 000,- EUR znižujeme sa mu aukčná provízia na 10% dražobnej ceny + príslušná DPH z tejto provízie. Tieto zvýhodnenia VIP dražiteľa však vstupujú do platnosti až od aukcie nasledujúcej po aukcii, na ktorej dražiteľ splnil podmienky pre zníženie aukčnej provízie.

VIP dražiteľ dostáva zdarma všetky katalógy SOGY a je prednostne pozývaný na výstavné a ďalšie podujatia spoločnosti.

VIP dražiteľovi zabezpečuje SOGA zdarma dovoz vydražených diel na miesto ním určené a prípadne aj technickú pomoc pri ich inštalácii.

 

Poradenstvo, odborná a organizačná pomoc pri poriadaní aukcií

SOGA ponúka odborné poradenstvo pri poriadaní aukcií výtvarných predmetov na pôde iných inštitúcií, firiem, právnických osôb. Za poplatok môže poskytnúť služby skúseného licitátora, odbornú pomoc pri zostavovaní aukčného katalógu, organizácii priebehu samotnej aukcie. Zapožičiavame tiež dražobné čísla, dražobný pult a kladivko.

SOGA prenajíma tiež vlastné priestory na Panskej 4 v Bratislave na konanie aukcií iným subjektom so všetkým príslušným výstavným, technickým a iným potrebným mobiliárom. Prenájom priestorov pre tento účel je však podmienený zosúladením s časovým rozvrhom konania vlastných aukcií, predajných výstav a ďaľších podujatí SOGY.

Kontakt: Nina Gažovičová (0908 666 042)

 

Sprostredkovanie reštaurovania výtvarných diel a starožitností

SOGA môže sprostredkovať reštaurátorské ošetrenie či kompletné reštaurovanie Vašich obrazov, sôch, grafík a kresieb, ako aj starožitností každého druhu (sklo, porcelán, keramika) a starého nábytku.

Reštaurovanie vykonajú odborne školení reštaurátori, dlhodobo externe spolupracujúci s našou spoločnosťou.

Kontakt: Július Barczi (0905 683 524)

 

Prenájom priestorov

Priestory aukčnej spoločnosti SOGA v objekte v samotnom centre starej Bratislavy na Panskej 4 (prízemie a 1. poschodie) sú zaujímavo architektonicky riešeným miestom (ozvláštený inštalovanými výtvarnými dielami) pre poriadanie firemných akcií a podujatí. V priestoroch je základné zázemie pre katering, bar s chladničkou a umývačkou riadu, 2 WC, možnosť provizórneho zriadenia šatne. V rámci poplatku za prenájom môže SOGA poskytnúť tiež ozvučenie sály, poriadkovú službu a bufetové stoly.

Prenájom priestorov pre tento účel je však podmienený zosúladením s časovým rozvrhom konania vlastných aukcií a predajných výstav SOGY.

Kontakt: Nina Gažovičová (0908 666 042)

 

Inzercia v katalógoch a ďalších edičných tituloch SOGY

Cenník inzercie v katalógu Aukčnej spoločnosti SOGA

Umiestnenie Jednorázová inzercia 2 opakovania 3 opakovania
2. a 3. strana obálky 2 300,- 2 200,- 2 000,-
1/1 vnútro 1 700,- 1 500,- 1 300,-
2/1 vnútro 3 300,- 30 000,- 2 600,-

Ceny sú uvádzané bez DPH

Cenník je platný od 1. januára 2009

Uzávierka: do cca 1 mesiaca pred aukciou

Príjem inzercie: Aukčná spoločnosť SOGA, Medená 16, 811 02, soga@soga.sk

Základné technické parametre katalógu:

 

Náklad 1 500 – 2000 ks
Rozmer litografia čistá A4 (297 x 210 mm) + 4 mm spadávka
Farebnosť 4 + 4 CMYK
Väzba V 2
Raster 60
Podklady na CD - formát pdf alebo tif obrázky 300 dpi

 

Periodicita: 4 x katalóg aukcie výtvarných diel (marec, jún, október, december)

2 x katalóg špecializovanej aukcie umeleckého remesla a starožitného šperku (jún, december)

1 x katalóg aukcie súčasného umenia (máj)

Katalóg je zdarma distribuovaný do významných slovenských a zahraničných firiem, bankových inštitúcií, investičných skupín a fondov, štátnych a privátnych galérií, súkromným zberateľom, na veľvyslanectvá a zahraničné zastupiteľstvá, odbornej verejnosti na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Maďarsku

Kontakt: Nina Gažovičová 0908 666 042
tel.: 02–5443 5481, 02-5443 4452,
gazovicova@soga.sk

 

 

Predajné výstavy

SOGA poriada ročne v priestoroch na Panskej 4 - 5 predajných výstav, zväčša mladých výtvarných umelcov. Dramaturgický plán je teda dopredu daný - nebránime sa však ani inciatívam zvonka. Musia však zodpovedať vysokým kritériám umeleckej kvality, vymykať sa bežnému priemeru "stredného" prúdu súčasného umenia.

SOGA prenájom priestorov vystavujúcemu autorovi nespoplatňuje. Očakáva sa však (po vzájomnej dohode) darovanie jedného z vystavených diel do zbierok spoločnosti a príspevok na vernisáž v rámci autorových možností.

Z predaja vystavených diel si SOGA účtuje 20 % províziu.

Trvanie výstavy je spravidla 10 - 14 dní.

Kurátor predajných výstav SOGY - Nina Gažovičová (0908 666 042)

 

Predplatné aukčných katalógov

Ročné predplatné katalógov SOGY je 100,- EUR. Za túto cenu dostanete 4 veľké katalógy (cca 220 strán, predajná cena 20,- EUR a minimálne tri menšie (cca 120 strán, predajná cena 10,- EUR). Poštovné hradí SOGA.

Objednávky predplatného katalógov - Nina Gažovičová (0908 666 042, gazovicova@soga.sk)

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.